כלי נגישות

ספרות ושירה

ניתן להגיש בקשה לתמיכה עם פרסום מועד חדש באתר הקרן.

הקרן תומכת אך ורק בהוצאה לאור של ספרות יפה בעברית בתחום הסיפורת והשירה.

לא יתקבלו בקשות לתרגומים וספרי עיון.

ניתן להגיש רק יצירות חדשות שטרם יצאו לאור.

בכל מועד לא יוכל פונה אחד להגיש יותר מיצירה אחת על שמו כיוצר. אם הפונה הוא עורך של כתב עת או של אסופה שאיננה פרי עטו, יוכל להגיש בנוסף ליצירה זו גם יצירה אחרת שהיא פרי עטו.

יצירה שנדחתה במועד אחד תוכל להיות מוגשת פעם נוספת אחת בלבד במועד הבא.

לקרן ועדה מקצועית מייעצת לספרות בראשות פרופ' איריס מילנר.
הוועדה מתכנסת לפחות פעם בשנה ובוחנת את הבקשות שהגיעו עד למועד כינוסה.
החלטות הוועדה המקצועית המייעצת מובאות לאישור דירקטוריון הקרן.

מוזיקהטופס הגשה לבקשת תמיכה מקרן רבינוביץ

מסלול תמיכה זה מיועד אך ורק ליוצרים עצמאיים תושבי העיר תל אביב - יפו שיצירותיהם תמצאנה ראויות לתמיכה או ליצירות שיש להן זיקה לעיר תל אביב - יפו ואשר תמצאנה ראויות לתמיכה.