כלי נגישות

פרוייקט הקולנוע הישראלי

קרן יהושע רבינוביץ לאמנויות תל-אביב מפעילה מאז שנת 1988, במסגרת הקרן ובניהולה, את פרוייקט הקולנוע הישראלי המשותף לה ולקרן רקנאטי.
לפרוייקט הקולנוע הישראלי הנהלה ציבורית בראשות מר ליאון רקנאטי.

מקורות מימון:

התקציב השנתי של הפרוייקט בנוי בעיקרו על פירות מהון יסוד ורכוש של הקרן, מהקצבה שנתית של עירית ת"א-יפו, ומאז 1996 ועד היום מתמיכה שנתית של משרד התרבות והספורט והמועצה הישראלית לקולנוע.
מעת לעת מקיים פרוייקט הקולנוע הישראלי מיזמים משותפים עם גורמים שונים השותפים לקרן במימון המיזמים.

עקרונות פעולה ומטרות:

פרוייקט הקולנוע הישראלי מקיים את פעילותו בהיקף ארצי ואין לו כל זיקה לקבוצה חברתית או אידיאולוגית מסויימת.

הפרוייקט מעודד יצירת סרטי קולנוע ישראליים איכותיים. הוא מסייע לסרטים של יוצרים ישראליים על פי קריטריונים של איכות, ניסיון קולנועי וביטוי אישי, ולא רק על פי שיקולי רייטינג והצלחה מסחרית. בכך הוא תורם ליצירת קולנוע ישראלי מעמיק, רלוונטי, ייחודי ומשמעותי המביא לדיון אמיתי ופלורליסטי בבעיות הזהות הישראלית, מורשת ובעיות השעה.

במסגרת פעילותו תומך פרוייקט הקולנוע הישראלי:

  • בהפקת סרטים ישראליים עלילתיים באורך מלא של במאים בעלי ניסיון ושל במאים חדשים בראשית דרכם וכן בהפקת סרטים עלילתיים באורך מלא, דלי תקציב, בעלי אופי ייחודי, שאינם זוכים לתמיכה אחרת לפחות לא בראשית דרכם
  • בהפקת סרטי תעודה, בין השאר, על בעיות יסוד בחברה ובתרבות הישראלית
  • בהפקת סרטי גמר של סטודנטים לקולנוע באוניברסיטאות ובבתי הספר לקולנוע (ברמת מיכללות) ברחבי הארץ, על מנת לאפשר לבוגרים להעמיק את ההתנסות הקולנועית שלהם
  • בהשלמות לסרטים בכל התחומים ובהיבטים שונים אחרים של היצירה הקולנועית
  • בפיתוח תסריטים בתחום הסרטים העלילתיים באורך מלא ובתחום סרטי התעודה

הפרוייקט נועד, בין השאר, לקדם ולטפח יוזמות שונות במסגרת הקולנועית בישראל. הוא מסייע ליוצרי קולנוע, החל מרמת סרטי גמר בבתי הספר לקולנוע, דרך יוצרים צעירים ועד ליוצרים מבוססים, לממש את רעיונותיהם לסרטים בכל התחומים.
בקשות תמיכה בפרוייקט מוגשות לקרן במהלך השנה ללא מועדים מחיייבים.

הפרוייקט פועל בשיטת הלקטורים, הקוראים את התסריטים ומדרגים אותם על פי טיבם האמנותי בעיניהם. אך יחד עם זאת הוא מלווה את ההפקה במרבית שלביה עד לסיומה ע"י מלווי הפקות ומנהל ההפקות ובסיוע הועדות המקצועיות המייעצות בכל התחומים.

הועדות המקצועיות המיעצות בכל תחום כוללות את המנהל האמנותי ומנהל ההפקות ואת הלקטורים - קוראי התסריטים באותו תחום.

בפרוייקט הקולנוע הישראלי שלוש ועדות מקצועיות מייעצות: האחת לתחום הסרטים העלילתיים באורך מלא בראשות מר יואב אברמוביץ, השניה לתחום סרטי התעודה בראשות מר פיני שץ והשלישית לתחום סרטי הגמר של סטודנטים וסרטים ניסיוניים בראשות גב' אורלי מלסה. כמו כן קיימת ועדה לשיווק סרטים והפצתם בראשות מר יוסי אורן.

לאחר קבלת חוות דעת הלקטורים הועדות בתחומים השונים קובעות את מספר הסרטים ואת גובה המענק הניתן לכל אחד מהם, על פי שיקולים של פורמאט, ז'אנר, אורך, מקורות כספיים נוספים וכדומה, ודואגות לנאותות הפקה בכך שהן מוודאות את קיומם של תנאים הולמים ואמצעים נאותים להפקת סרטים ברמה טובה.

הסרטים הזוכים עוברים לאישור ההנהלה הציבורית של הפרוייקט והדירקטוריון. לאחר האישור נחתם חוזה עם הזוכה.

הקרן מעמידה לרשות ההפקות, בהתאם לצורך, ליווי מקצועי, באמצעות המנהלים האמנותיים ומנהל ההפקות וכן ייעוץ משפטי, שרותי ראיית חשבון וחשבות, עורכי תסריט, מלווי עריכה וחונכים מקצועיים בתחומי פעילות שונים על פי הצורך,כל זאת בצד ליווי ההפקות והפיקוח עליהן הנעשה באמצעות הועדות המקצועיות המייעצות בכל תחום.


מטעם הפרוייקט מכהנים כמלווים מקצועיים של כל ההפקות הנתמכות

בתחום הסרטים העלילתיים והדרמות: מר נחמן אינגבר.
בתחום סרטי התעודה: מר אריה רייכמן .
בתחום סרטי הגמר של סטודנטים וסרטים ניסיוניים: מר פיני שץ.

כמנהלת ההפקות של הפרוייקט מכהנת גב' יעל שמחוני

* הערה: טפסים וחומר נוסף להגשת בקשות, תמיכה מפרוייקט קולנוע בכל התחומים ניתן למצוא באתר פרוייקט הקולנוע הישראלי.

3.png
4.png