מוזיקה

הקרן תומכת בהפקות של מוזיקה ישראלית מקורית.
לקרן ועדה מקצועית מייעצת למוזיקה.
הועדה מתכנסת לפחות פעם בשנה ובוחנת את הבקשות שהגיעו עד למועד כינוסה.
החלטות הועדה המקצועית המייעצת מובאות לאישור דירקטוריון הקרן.

הקרן תעבור החל מהמועד הבא להגשה מקוונת.
בקשות חדשות לתחום זה ניתן להגיש מתאריך 1.11.17
מסלול תמיכה זה מיועד ליוצרים תושבי העיר תל אביב - יפו בלבד, או ליצירות שיש להן זיקה לעיר תל אביב - יפו.

אמות המידה לתמיכה

הקרן, תסייע ליוצרים בתחומי האמנויות כגון ספרות ושירה, מוסיקה, מחול, אמנות פלסטית וכן כל תחום אמנותי נוסף אשר בו פועלת ותפעל הקרן, אשר פועלים בעיר תל אביב-יפו, או יצירתם כוללת או נוגעת בהווייתה של העיר במובן הרחב של תחום האמנויות.
יוצר או יצירה יוכלו להגיש בקשה לקבלת תמיכה מהקרן ויקבלו את תמיכת הקרן, על פי שיקול דעת והמלצה של הוועדה המקצועית המייעצת הנוגעת בדבר, אם עמדו באחת מאמות המידה הבאות:

  • מידת תרומתה של היצירה או היוצר למיצוב תל אביב-יפו כבירת התרבות של ישראל
  • מידת תרומתה של היצירה או היוצר לפעילות גופי התרבות השוכנים בעיר.
  • מידת תרומתה של היצירה או היוצר לחיי הקהילה והחברה בעיר.
  • מידת תרומתה של היצירה למוניטין התרבותי-אמנותי של תל אביב-יפו בארץ ובעולם.
  • מידת השתלבותה של היצירה בפרוייקט אמנותי תל אביבי.
  • עובדת היות היוצר תושב העיר תל אביב-יפו ובלבד שיצירתו תימצא ראויה לתמיכה. יובהר כי גופים אמנותיים שפועלים או יוצרים בעיר תל אביב-יפו יכולים להיכלל בתמיכה