מפעל לתרגום ספרות עברית

"עם הספר" –  הקרן לתרגום ספרות עברית מיסודו של משרד התרבות והספורט


הקרן לתרגום ספרות עברית הינה מפעל שיזם מינהל התרבות ומשרד התרבות והספורט על מנת לאפשר לסופרים עבריים ליהנות מחשיפה בינלאומית, לסייע להתגבר על מחסום השפה ולהקל על סופרים ישראלים להגיע להוצאות לאור בחו"ל.
הקרן מסייעת בסבסוד תרגום ספרים של סופרים ישראלים לאנגלית ולשפות אחרות בכל הז'אנרים של הספרות היפה.
הקרן פועלת במסגרת קרן יהושע רבינוביץ לאמנויות, תל אביב (ע"ר) ובניהולה.

תקנון

א.מטרות הקרן

 • הקרן לתרגום ספרות עברית הינה מפעל שיזם מינהל התרבות ומשרד התרבות והספורט על מנת לאפשר לסופרים עבריים ליהנות מחשיפה בינלאומית, לסייע להתגבר על מחסום השפה ולהקל על סופרים ישראלים להגיע להוצאות לאור בחו"ל.
 • הקרן תסייע בסבסוד תרגום ספרים של סופרים ישראלים לאנגלית ולשפות אחרות בכל הז'אנרים.
  של הספרות היפה.
 • על הסופרים הישראלים להיות אזרחים ותושבים בישראל
 • הקרן פועלת במסגרת קרן יהושע רבינוביץ לאמנויות, תל אביב (ע"ר) ובניהולה.

ב.נהלי עבודה

 • הקרן תפרסם לפחות פעם בשנה, מודעה בעיתון נפוץ המזמינה סופרים בעלי זכויות יוצרים, סופרים באמצעות מו"לים וסוכנים ספרותיים וכיוצ"ב המייצגים את הסופרים לצורך מכירת זכויות הפרסום של הספר בחו"ל, להגיש בקשה לסבסוד תרגום של ספרים בכל הז'אנרים של הספרות היפה.
 • הקרן ומינהל התרבות יפרסמו באתרי האינטרנט שלהם פרטים הנוגעים למפעל ולאופן הגשת הבקשות לסבסוד התרגום.
 • הקרן תנוהל על ידי וועדה מקצועית בת חמישה חברים לפחות, מומחים בתחום הספרות שחבריה לא יהיו נגועים בניגוד עניינים שישמשו גם כלקטורים.
 • הוועדה המקצועית תמנה, בהתאם לצורך, לקטורים נוספים, מומחים בתחום הספרות שלא יהיו נגועים בניגוד עניינים.
 • הוועדה המקצועית תחליט על מתן סבסוד לתרגום ספר לאחר קבלת חוות דעתם של שני לקטורים לפחות.
 • נציגי הקרן ונציגת משרד התרבות והספורט יקיימו מיון מקדים של הבקשות.

ג.נהלי הגשת הבקשה

 • .בקשה לתמיכה תכלול שאלון מטעם הקרן שעל הפונה למלא ולחתום עליו וכן מכתב / נספח המתאר את הבקשה בהתאם לנדרש בשאלון או כל חומר אחר הנדרש בשאלון ובכלל זה נוסח התרגום בשפה העברית.
 • .הבקשה תוגש בהתאם להנחיות שיפורסמו במודעה בעיתון ובאתרי האינטרנט.

ד.הערכת בקשה לתרגום

 • תרגום לאנגלית: הוועדה המקצועית תחליט על מתן הסבסוד לתרגום ספר בהתחשב בשיקולים הבאים:
  (א) האיכות, הייחודיות והמקוריות של הספר בהתאם לחוות דעת הלקטורים.
  (ב) פוטנציאל השיווק המשוער של הספר בחו"ל.
  (ג) מתן עדיפות לסופר שטרם זכה בחשיפה בינלאומית נאותה .
  (ד) הערכת מקצועיות המתרגם המוצע.

 • תרגום לשפה שאינה אנגלית: הוועדה המקצועית תחליט על מתן הסבסוד לתרגום ספר בהתחשב בשיקולים הבאים:
  (א) האיכות, הייחודיות והמקוריות של הספר בהתאם לחוות הדעת של הלקטורים.
  (ב) פוטנציאל השיווק של הספר בשפה זו בהתחשב בין היתר בזהות ההוצאה לאור ובמידת מחויבותה לפרסם את הספר ולשווקו.
  (ג) מידת החשיבות של פרסום הספר במדינה שבה הוא יצא לאור בהתחשב בין היתר, במידת הייחודיות והמקוריות של הספר.
  (ד) מידת הצורך בסבסוד התרגום לצורך הוצאתו לאור בשפה זאת. (ה)מתן עדיפות לסופר שטרם זה לחשיפה במדינות הדוברות שפה זו.

ה.קביעת הסכום לסבסוד

 • .בתרגום לשפה אנגלית: הסבסוד שיינתן לתרגום הספר יהיה בשיעור של 75% מעלות התרגום או עד 30,000 ₪ לפי הנמוך מביניהם
 • .בתרגום לשפה שאינה אנגלית: התמיכה שתינתן לתרגום ספר תהיה בשיעור של 75% מעלות התרגום או עד 20,000 ₪ לפי הנמוך מביניהם
 • .הקרן תוודא, טרם מתן התמיכה, שקיים הסכם בין בעל הזכויות בספר או מי מטעמו לבין המתרגם שתרגומו אושר לסבסוד בוועדה המקצועית ותעביר למתרגם ישירות את סכום התמיכה בהתאם להסכם שייחתם איתו, וזאת לאחר שבעל הזכויות בספר יצהיר שמלאכת התרגום נעשתה ע"י המתרגם לשביעות רצונו המליאה. במקרה שהמתרגם אינו תושב ישראל, יקבל את התמיכה בעל הזכויות בספר

ו.אופן מתן התשובות

 • .לאחר שהוועדה המקצועית קיבלה את החלטותיה הקרן תשלח תשובות בכתב הן למקבלי הסבסוד והן לאלו שבקשתם לא התקבלה
 • .המתרגם יתחייב להעביר למינהל התרבות במשרד התרבות והספורט עותק אחד מהספר המתורגם לכשיראה אור
 • .כל החומר שצורף לבקשת התמיכה ובכלל זה ספרים, לא יוחזר למגישי הבקשות

ז. כללי

   • כספי התמיכה שיועדו לתרגום ספר ולא נוצלו יישמרו בקרן לכל היותר למשך שלוש שנים. תוקף ההחלטה על תמיכה יפוג בתום שלוש שנים מיום ההודעה מטעם הקרן למבקש התמיכה על זכייתו בתמיכה
   • כספי תמיכה שלא נוצלו בהתאם לסעיף ז'1 יוחזרו לתקציב קרן "עם הספר" לחלוקה מחדש

 

4.png